فراخوان انجام کار داوطلبانه در بیمارستان پاستور بم

فراخوان انجام کار داوطلبانه در بیمارستان پاستور بم


به اطلاع  می رساند متقاضیان انجام  کار های داوطلبانه در بیمارستان پاستور می توانند  با پر کردن فرم ذیل و تحویل آن به مدیریت بیمارستان اقدام نمایند

فرم انجام کار داوطلبانه.


1399/07/13
441