بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه و انبار دارویی بیمارستان پاستور

بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه و انبار دارویی بیمارستان پاستور

 جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه و انبار دارویی بیمارستان پاستور بازدید کردند.


 

به گزارش روابط عمومی اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ مورخ ۹۹/۷/۱۴ مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه به همراه آقای دکتر ابراهیمی مسئول فنی داروخانه بیمارستان پاستور، خانم کریمی کارشناس بهداشت محیط، آقای بیژن دریجانی کارشناس بازرسی معاونت غذا و دارو، از داروخانه و انبار دارویی بیمارستان پاستور بازدید کردند.

در پایان این بازدید، داروهای تاریخ گذشته امحاء گردید.

 


1399/07/16
58