بازدید تیم بازرسی دانشگاه از قهوه خانه ها و پلمپ قهوه خانه های متخلف

بازدید تیم بازرسی دانشگاه از قهوه خانه ها و پلمپ قهوه خانه های متخلف

تیم بازرسی دانشگاه از قهوه خانه ها بازدیدکردند و قهوه خانه های متخلف پلمپ گردید.


به گزارش روابط عمومی اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ دوشنبه شب مورخ ۹۹/۷/۱۴ ، تیم بازرسی دانشگاه با حضور مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه به همراه آقای حسین آبیار  مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت بم و آقای معقول کارشناس بهداشت محیط طی بازدید از قهوه خانه ها، سه باب قهوه خانه که محل استعمال قلیان بوده را پلمپ کردند و همچنین قلیان ها جمع آوری گردید.


1399/07/16
82