هفتمین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان "هدایت و رهبری" به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی)

هفتمین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان "هدایت و رهبری" به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی)

هفتمین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان "هدایت و رهبری" به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی) ویژه آموزش و توسعه مدیران برگزار می شود.


کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت "هدایت و رهبری" به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی ) از طریق سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ویژه آموزش و توسعه مدیران در روزدوشنبه مورخ 99/07/28 برگزار می گردد.

این دوره آموزشی صرفا جهت شرکت مدیران دانشگاه بوده و امکان شرکت کارشناسان و کارشناسان مسئول در آن وجود ندارد.

 

تاریخ برگزاری آزمون:روز دوشنبه 99/07/28

ساعت برگزاری آزمون: 10 صبح لغایت10:30صبح (مدت پاسخگویی به سوالات برای هر شخص 15 دقیقه می باشد)

 شرکت در آزمون از طریق سامانه خدمات الکترونیک دانشگاه،پرتال آموزش،آزمون های الکترونیکی امکانپذیر می باشد.

دریافت محتوای آموزشی از طریق صفحه اصلی سایت دانشگاه به آدرس http://mubam.ac.ir/  و همچنین سامانه تردد پرسنل امکانپذیر می باشد.

کتاب اصول مدیریت


1399/07/20
108