بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه