24 مهرماه روز جهانی غذا وروز جهانی زن روستایی گرامیباد

24 مهرماه روز جهانی غذا وروز جهانی زن روستایی گرامیباد

24 مهرماه روز جهانی غذا و روز جهانی زن روستایی نامگذاری شده است . اهمیت نقش زنان در تامین غذای ایمن در خانواده برکسی پوشیده نیست . خصوصا درشرایط همه گیری کنونی که بر اساس گزارش FAOبیش از 2میلیارد نفر در جهان به غذای ایمن ، مغذی ،سالم و کافی دسترسی منظم ندارند. 


FAO شعار روز جهانی غذا را به نام توسعه ، تغذیه پایدار با مشارکت یکدیگر نامگذاری کرده است.بنابراین می توانیم از فرصت پیش آمده و تقارن این دو روز مهم استفاده کرده و به زنان روستایی نقش مهمشان را در تامین مواد غذایی سالم برای سفره خانوار را یادآور شویم و از آنها بخواهیم تا با ایجاد باغچه های سبزی در منازلشان و پرورش مرغ و جوجه به میزان مصرف خانوار گامی بلند در تامین سلامت خانواده شان در شرایط اپیدمی کرونا بردارند. 


1399/07/24
118