24 مهر ماه آغاز هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا)

24 مهر ماه آغاز هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا)

24 لغایت 30 مهرماه هفته ملی سلامت بانوان ایرانی (سبا)

"سلامت زنان در دوران کرونا"


عنوان اولین روز از هفته سلامت بانوان ایران ...

پنجشنبه 24 مهر زنان پیشگامان خود مراقبتی و حفاظت از خود و اعضای خانواده در پیشگیری از کرونا

 


1399/07/24
119