ثبت نام الکترونیکی هفدهمین مرحله فراخوان جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشكي كشور

 ثبت نام الکترونیکی هفدهمین مرحله فراخوان جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشكي كشور


 ثبت نام الکترونیکی هفدهمین مرحله فراخوان جذب هیات علمی دانشگاهها/ دانشکده هاي علوم پزشكي كشور از تاريخ 1/8/99 لغايت 1/9/99 از طريق سايت مرکز امور هیات علمی به نشانی http://acc.behdasht.gov.ir  آغاز شد.


1399/08/10
271