وبینار اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم

وبینار اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم


 

قابل توجه پژوهشگران محترم

با توجه به برگزاری"وبینار اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی"توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم در تاریخ 1399/07/07 گواهی شرکت در کارگاه از لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.

لینک دریافت گواهی:http://www.mubam.ac.ir/subdepartment/index/14?DId=7&SDId=3812


1399/09/01
151