ماموریتهای مرکزاورژانس بم در ابان ماه

 ماموریتهای مرکزاورژانس بم در ابان ماه

گزارش ماموریت های مرکز اورژانس بم در ابان ماه 


ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵بم در آبان ماه

 

اقای فریدون علیپور سرپرست مرکز  اورژانس بم در مورد عملکرد این مرکز  در آبان ماه  امسال اظهار داشت:اورژانس بم در مجموع 1805 ماموریت انجام داده است که 735ماموریت آن شهری و 1070ماموریت جاده ای بوده است؛وی بیان داشت :از این تعداد  ماموریت هایی که اورژانس بم  انجام داده است 595بیمار یا مصدوم را به بیمارستان پاستور شهرستان بم منتقل کردند.  وی افرود:در این ماه مرکز اورژانس بم با434ماموریت تصادفی انجام داده است که از این تعداد  ماموریت تصادفی 134تصادفی شهری و300تصادفی هم جاده ای بوده است سرپرست مرکز اورژانس بم بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان  اورژانس  پیش بیمارستانی  بم در ابان ماه بود، ماموریت های قلبی 81مورد و ماموریت   تنفسی 22مورد و ماموریت مسمومیتها 33مورد  بوده است وهمچنین یک مورد cpr موفق در کارنامه روشن اورژانس مرکزبم در این ماه به ثبت رسید. در ادامه اقای علیپور گفت :درابان ماه امسال، 12709بار تلفن های اورژانس ۱۱۵ به صدا در امد که از این تعداد 816تماس مزاحمت تلفنی  بوده و 460تماس مشاوره بوده است.

روابط عمومی مرکز اورژانس بم


1399/09/08
66