جلسه ارائه گزارش عملکرد مسئولین گسترش شهرستانهای شرق استان در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

جلسه ارائه گزارش عملکرد مسئولین گسترش شهرستانهای شرق استان در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

بنا به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت صبح امروز مسئولین گسترش شبکه و مراکز بهداشت شهرستانهای حوزه دانشگاه علوم پزکی بم جهت ارائه گزارش عملکرد حوزه ی خود در خصوص نحوه اجرای مرحله چهارم غربالگری کووید-19موسوم به طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در دفتر معاون بهداشت حضور بهم رساندند...


در جلسه مذکور که با حضور معاون بهداشت ، معاون اجرایی معاونت بهداشت ، مدیر شبکه ، کارشناس برنامه ، مسئولین گسترش شهرستانها برگزار شد ، پس از ارائه گزارش شهرستانها ، درخصوص نحوه ی بلوک بندی تعداد تیم های مختلف نظارتی حمایتی و مراقبتی مشخص گردید .

همچنین مقرر شد گزارشات عملکردها بصورت روزانه توسط نماینده هرشهرستان به مدیریت شبکه معاونت در خصوص نحوه فعالیت کمیته های فوق الذکر ارسال گردد.

#روابط عمومی معاونت بهداشت


1399/09/11
148