کارگاه آموزشی قوانین و مقررات آموزش

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات آموزش

کارگاه آموزشی (شغلی) قوانین و مقررات آموزش  برای رشته شغلی های : کارگزین، کارشناس امور اداری، حسابدار  در تاریخ 1399/09/15 برگزار خواهد شد .1399/09/11
153