نحوه پذیرش بیمارانی که اوراق دفترچه درمانی آنها در ایام تعطیلات اجباری کرونا به اتمام رسیده است

نحوه پذیرش بیمارانی که اوراق دفترچه درمانی آنها در ایام تعطیلات اجباری کرونا به اتمام رسیده است

پذیرش بیمارانی که اوراق دفترچه درمانی آن ها صرفا در ایام تعطیلات اجباری ناشی از کرونا برای استان به اتمام رسیده است.


 

نحوه پذیرش بیمارانی که اوراق دفترچه درمانی آنها در ایام تعطیلات اجباری کرونا به اتمام رسیده است


1399/09/16
113