فراخوان تاسیس داروخانه

فراخوان تاسیس داروخانه

تاسیس داروخانه در روستای خواجه عسکر


با توجه به این که دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر داد یک باب داروخانه به روستای خواجه عسکر واگذار کند، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ  99/11/11 جهت ثبت درخواست خود به آدرس  pharmacy.fda.gov.ir   مراجعه نمایند.


1399/10/15
311