.سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم تعیین شد