سرپرست دانشکده پزشکی بم تعیین شد

سرپرست دانشکده پزشکی بم تعیین شد