سوختگی درجه یک و علائم آن ...

سوختگی درجه یک و علائم آن ...

علائم سوختگی های درجه یک ...

درد...

قرمزی ...

پوسته پوسته شدن محل سوختگی در زمان بهبود ...

برای کم کردن درد سوختگی چه باید کرد...؟!


هر خانه یک پایگاه سلامت

این_راه_پرامید_ادامه_دارد

من_سفیر_سلامت_هستم

اداره آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت


1399/10/21
116