برگزاری جلسه هم اندیشی اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت با معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه جناب آقای دکتر سجاد خسروی مورخ ۹۹/۱۰/۲۱

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت با معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه جناب آقای دکتر سجاد خسروی مورخ ۹۹/۱۰/۲۱


برگزاری جلسه هم اندیشی اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت با معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه جناب آقای دکتر سجاد خسروی مورخ ۹۹/۱۰/۲۱


1399/10/22
205