برگزاری جلسه اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری جلسه اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی


این جلسه  روز سه شنبه مورخ 99/10/23   و با حضور اعضاء هیأت علمی دانشکده برگزار شد . در این جلسه آیین نامه ها و مقررات مربوط به اساتید مشاور توسط خانم دکتر محمدی نیا و خانم مکارم مطرح شد و مورد بحث و مشورت قرار گرفت .


1399/10/24
95