نشست معاون بهداشت و گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر با محوریت طرح شهید سلیمانی

نشست معاون بهداشت و گروه تخصصی  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر با محوریت طرح شهید سلیمانی

در راستای اجرایی نمودن مصوبات طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و نظر به اهمیت موضوع کنترل و ریشه کنی بیماری کرونا ، معاون محترم بهداشت با گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای  مرکز بهداشت شهرستان بم و با حضور مدیر گروه محترم معاونت بهداشت تشکیل جلسه داد ...


این جلسه با هدف تاکید برانجام دقیق تر  رهگیری ها  و پیگیری موارد مثبت برگزار شد ، مدیر گروه محترم مرکز بهداشت شهرستان و کارشناسان واحد مذکور پس از ارائه مشکلات و موانع موجود در اجرای طرح پرداختند که با ابراز نظر مدیر گروه  معاونت و معاون محترم بهداشت ارائه طریق در جهت رفع موانع انجام شد تا اجرایی نمودن مصوبات طرح مذکور به نحو احسن صورت گیرد.

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت

 

 

 

 

 

 


1399/10/24
43