تیم نمونه گیر مرکز بهداشت بم درگام چهارم غربالگری کرونا ویروس

تیم نمونه گیر مرکز بهداشت بم درگام چهارم غربالگری کرونا ویروس

مسئول واحد گسترش شبکه مرکز بهداشت بم با مسئول آزمایشگاه و تیم نمونه گیر تشکیل جلسه داد


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : با آغاز گام چهارم غربالگری مقابله با کرونا ویروس و انجام تست فوری تشخیص کووید 19 در محل توسط تیم نمونه گیر آزمایشگاه ، مسئول واحد گسترش و آزمایشگاه بهمراه تیم نمونه گیر تشکیل جلسه دادند 

در این جلسه در خصوص نمونه گیری موارد مشکوک در مراکز شهری و روستائی ، پیگیری موارد مثبت و انجام هر چه بهتر این طرح و برطرف کردن مشکلات بحث و تبادل نظر شد

(این جلسه در 16 دی ماه 99 تشکیل شده است )


1399/11/04
117