حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در وبینار معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در وبینار معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در وبینار معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم؛ دکتر محمد علی رییسی معاون و خانم زابلی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در ویدیو کنفرانس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در راستای ایجاد هماهنگی در زمینه خدمات رسانی بهینه به مردم کشور ایران و تبادل گزارشات نحوه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم حضو به عمل آوردند.


1399/11/11
73