حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در وبینار کشوری اداره اورژانس بیمارستانی

حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در وبینار کشوری اداره اورژانس بیمارستانی

حضور معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در وبینار کشوری اداره اورژانس بیمارستانی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم؛ دکتر محمد علی رییسی معاون، خانم زابلی مدیر و خانم ابراهیم زاده رییس اداره تعالی خدمات بالینی و امور بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم در وبینار کشوری اورژانس بیمارستانی با محوریت بررسی شاخص های اورژانس و مسایل مربوط به اورژانس بیمارستان ها شرکت کردند.


1399/11/11
99