بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور

بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور

بازدید شبانه  جناب دکتر جان بابایی از بیمارستان جوادالائمه (ع) شهرستان نرماشیر


بازدید جناب آقای دکتر جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور از بخش های مختلف بیمارستان جوادالائمه (ع)شهرستان نرماشیر و پروژ در حال ساخت اتاق عمل بیمارستان انجام شد.


1399/11/12
81