برگزاری جلسه برنامه ی عملیاتی

برگزاری جلسه برنامه ی عملیاتی


جلسه برنامه عملیاتی مورخ 1399/11/14، ساعت 9 در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور دکتر خسروی معاون تحقیقات و فناوری و همکاران معاونت  برگزار گردید.

در این نشست جنبه های مختلف برنامه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.


1399/11/15
134