برگزاری دوره آموزشی RCA در خدمات مامایی توسط اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم

برگزاری دوره آموزشی RCA در خدمات مامایی توسط اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم

برگزاری دوره آموزشی RCA در خدمات مامایی توسط اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم


به منظور ارتقا کیفیت برنامه ترویج زایمان طبیعی و در جهت پیشگیری از بروز خطاهای احتمالی در ارائه خدمات به مادر و نوزاد و همچنین تحلیل ریشه ای علل و وقایع مامایی در وقایع ناخواسته رخ داده شده ، دوره آموزشی RCA در خدمات مامایی با حضور مدیر خدمات پرستاری ، سوپروایزر آموزشی و ماما مسوولین بخش های مامایی و زنان بیمارستان های تابعه با هماهنگی  اداره مامایی معاونت درمان و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم درتاریخ 1399/11/19 برگزار گردید .


1399/11/20
124