اجرای واکسیناسیون ریشه کنی فلج اطفال در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم

اجرای واکسیناسیون ریشه کنی فلج اطفال در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت مدیر گروه تخصصی مبارزه و پیشگیری از بیماریهای واگیر این معاونت آقای صادق رهی از اجرای واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم خبر داد ...


ایشان افزودند با توجه به اینکه گردش ویروس در کشورهای همجوار (افغانستان و پاکستان ) وجود دارد ، نیاز است جهت ایمن سازی کودکان واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ، در شهرستانهای ریگان و فهرج انجام گیرد.

مرحله اول اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال از بیست و پنجم بهمن ماه آغاز و تا بیست و هشتم ادامه دارد و مرحله دوم آن  شانزدهم اسفندماه آغاز و تا نوزدهم اسفندماه سال جاری اتمام می یابد ...

گروه تخصصی مبارزه و پیشگیری از بیماریهای واگیر معاونت بهداشت

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت


1399/11/25
138