جدول اطلاعات متقاضیان تاسیس داروخانه روزانه در شهرستان نظامشهر

جدول اطلاعات متقاضیان تاسیس داروخانه روزانه در شهرستان نظامشهر

ازکلیه متقاضیان محترم تقاضا می شود چنانچه اعتراضی نسبت به امتیاز بندی اعلام شده دارند حداکثر ظرف مدت یک هفته به همراه مدارک مستند به این معاونت مراجعه نمایند.


لینک دانلود جدول اطلاعات متقاضیان تاسیس داروخانه روزانه در شهرستان نظامشهر


1399/11/26
125