هفته ملی سلامت مردان ایران (سما)

هفته ملی سلامت مردان ایران (سما)

1لغایت 7 اسفندماه هفته ملی سلامت مردان ایران (سما)

با شعار ؛

همه گیری کرونا ، توجه بیشتر به سلامت مردان


براساس اطلاعات تفكيک جنسي گزارش شده از 41 كشور، اگرچه تعداد موارد قطعي ابتلا به كوويد در بين زنان و

مردان تفاوت چنداني ندارد، اما مردان بيش از زنان از اين عفونت فوت كرده، ونسبت كشندگي در مردان 2.4 برابر

بيش از زنان است...

در تمامي گروه هاي سني ، مردان ميزان مرگ و مير بالاتري داشته اند بطوريكه 70 % موارد مرگ

در مردان ديده شده بود. علت اين تفاوت را بايد در مجموعه اي از تفاوت هاي بيولوژيک، رفتاري و رواني اجتماعي

دانست.

كروموزوم X حاوي ژن هاي متعدد مرتبط با ايمني است. تفاوت در تاثير ژن ها و هورمون هاي جنسي بر پاسخ

ايمني تاثير مي گذارد. از طرف ديگر بالاتر بودن سطح angiotensin-converting enzyme در پلاسماي

مردان، عامل بيولوژيک ديگري است كه بر ابتلا و شدت بيماري تاثير مي گذارد.

علاوه بر تقاوتهاي بيولوژيک ، تفاوتهاي رفتاري و رواني اجتماعي نيز بر ابتلا به كوويد تاثير دارد. مطالعات انجام شده

برروي موج اول همه گيري در امريكا و تفاوت هاي دو جنس نشان داد كه شدت خطر ادارک شده پاندمي كوويد در

بين مردان كمتر از زنان بوده و لذا اقدام به رفتارهاي حفاظت نشده نظير حضور در اجتماع و پرهيز نكردن از تماس

فيزيكي در بين مردان بيشتر است. علاوه بر آن در اغلب كشورها رفتارهايي نظير مصرف الكل و دخانيات در آقايان

شايعتر است. همينطور رفتارهايي نظير دست شستن، فاصله گذاري اجتماعي، پوشيدن ماسک، مراجعه براي دريافت

خدمات در بين آقايان نسبت به خانم ها شيوع كمتري دارد. بسياري از مردان براي اينكه ترس خود نسبت به

بيماري را نشان ندهند، از پوشيدن ماسک و ساير رفتارهاي حفاظت كننده پرهيز ميكنند.

بنا بر توضيحات بالا به نظر مي رسد مسيوليت مردان در حفاظت از سلامت خانواده در همه گيري كرونا بسيار مهم

وقابل توجه است لذا به نظر مي رسد ترويج وآموزش مفاهيم خود مراقبتي در مردان براي حفظ سلامت خانواده

بسيار قابل توجه است.

.خودمراقبتي رفتاري است اكتسابي، آگاهانه و هدف دار كه فرد از دانش، مهارت، و توان خود به عنوان يک منبع

استفاده ميكند تا بهطور مستقل از سلامت خود، فرزندان و خانواده مراقبت كند. ولي گاهي به دوستان، همسايگان،

هم محليها و همشهريان نيز گسترش مييابد. خود مراقبتي، فعاليتي است كه مردم براي حفظ سلامت وبرآوره

كردن نيازهاي جسمي، رواني و اجتماعي خود انجام داده وبوسيله آن از بيماري ها يا حوادث پيشگيري واز سلامت

خود بعد از بيماري حاد يا ترخيص از بيمارستان، حفاظت مي كنند. خودمراقبتي كم هزينه ترين و پرسود ترين اقدام

براي ارتقاء سلامت است .)حتما به مبحث خود مراقبتي در جزوه هفته سبا مراجعه شود وبراي ترويج آن به شكل

مشخص در مردان استفاده شود ( .

بحث خود مراقبتي در شرايط كنوني با توجه به شيوع ويروس جهش يافته ي جديد ) نوع انگليسي( كه داراي ميزان

سرايت بيشتر ) 30 درصد بيش از نوع قبلي است ( وكشندگي بيشتر داراي اهميت بسيار است زيرا مردان همانطور

كه در بالا به آن اشاره شد نسبت به رعايت اصول اوليه پيشگيري كم توجهند.

تازماني كه خطر انتقالكاهش نيابد مراقبت از خود به عنوان اصلي ترين روش براي مقابله با بيماري است.

اگر براي شكست اين ويروس جدي هستيم، مردان بايد سلامتي خود وخانواده ارتقا بخشيده و از خانواده محافظت کنند.

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت

 


1399/12/02
163