هشتمین و نهمین گزاره برگ تحقیقات کووید-19

هشتمین و نهمین  گزاره برگ تحقیقات کووید-19


 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای ساماندهی تحقیقات کووید-19 در کشور، 19 برنامه را با عناوین ذیل در دستور کار قرار داده است .

هشتمین گزاره برگ تحقیقات کووید- 19

نهمین گزاره برگ تحقیقات کووید- 19

 

 


1399/12/04
81