برگزاری ویدئو کنفرانس معاونت بهداشت دانشگاههای کشور

برگزاری ویدئو کنفرانس معاونت بهداشت دانشگاههای کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت حوزه ریاست این معاونت همراه با مدیران گروههای فنی در ویدئو کنفراس معاونت بهداشت دانشگاههای سراسر کشور با محوریت طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کردند ...


این ویدئو کنفرانس ها بصورت هفتگی  روز یکشنبه هر هفته راس ساعت 14 شروع و تا ساعت 16 ادامه دارد ، دراین جلسات که با حضور معاونین بهداشت  و مدیران گروههای فنی هر دانشگاه برگزار می گردد آقای دکتر علیرضا رئیسی معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت نیز حضور دارند .

هدف از برگزاری ویدئو کنفراس فوق الذکر بررسی چالشها ، فعالیتها همراه با هم اندیشی در خصوص ارائه طریق در خصوص انجام گام چهارم غربالگری کووید _19 می باشد .

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت


1399/12/04
148