نظارت مستقیم معاون فنی معاونت بهداشت بر چگونگی اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستانهای شرق استان

نظارت مستقیم معاون فنی معاونت بهداشت بر چگونگی اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستانهای شرق استان

در راستای اجرای گام چهارم غربالگری کووید-19 موسوم به طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آقای دکتر عبداللهی معاون فنی معاونت بهداشت به همراه ناظرین طرح از شهرستانهای ریگان و فهرج بازدید کردند ...


دکتر عبداللهی هدف از انجام این بازدید را نظارت مستقیم بر نحوه ی اجرای دستورالعمل های ارائه شده در شهرستانها اعلام کردند ، همچنین با توجه به  بررسی  و آنالیز آماری فعالیتهای همکاران در جهت ارتقاء هوشمندانه نمونه گیری و انجام تست Rapid وPcr  در مراکز پرتردد و منتخب و درنهایت بیماریابی فعال هدف اصلی و غایی انجام نظارتها عنوان شد.

در نهایت مقرر شدتیم های مراقبتی با مراجعه فعال به مراکز بهداشتی درمانی ؛ دولتی وخصوصی  بیماریابی و انجام نمونه گیری مراجعین علامت دار قدام نمایند.


1399/12/05
128