تقدیر و تشکر رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر از معاون بهداشتی بم

تقدیر و تشکر رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر از معاون بهداشتی بم

روابط عمومی معاونت بهداشت خبر داد ...

تقدیر و تشکر دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم خانم دکتر نصری ، مدیرگروه تخصصی مبارزه و پیشگیری از بیماریهای واگیر آقای صادق رهی و کارشناس مسئول بیماریهای واگیر معاونت تقدیر کرد ، آقای دکتر گویا از ایشان بدلیل عملکرد صحیح و شایسته ایشان در اجرای طرح ریشه کنی فلج اطفال تقدیر کردند .


گفتنی است این طرح در سال جاری در دو شهرستان  ریگان و فهرج اجرا شده است .

 


1399/12/06
137