1960 ماموریت توسط اورژانس بم در بهمن ماه ثبت گردید

1960 ماموریت توسط اورژانس بم در بهمن ماه ثبت گردید


به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بم

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بم اقای فریدون علیپوردر مورد عملکرد این مرکز در بهمن ماه  امسال اظهار داشت:اورژانس بم در مجموع 1960 ماموریت انجام داده است که 803ماموریت آن شهری و 1157ماموریت جاده ای بوده است؛وی بیان داشت :از این تعداد  ماموریت هایی که سازمان اورژانس بم  انجام داده است618بیمار یا مصدوم را به بیمارستان پاستور شهرستان بم منتقل کردند.  وی افرود:در این ماه مرکز اورژانس بم 407ماموریت تصادفی انجام داده است که از این تعداد  ماموریت تصادفی 119تصادفی شهری و288تصادفی هم جاده ای بوده است سرپرست اورژانس بم بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان  اورژانس  پیش بیمارستانی  بم در بهمن ماه بود، ماموریت های قلبی 127مورد و ماموریت   تنفسی 40مورد و ماموریت مسمومیتها 34مورد  بوده است .در ادامه اقای علیپور گفت :در بهمن  ماه امسال، 12168بار تلفن های اورژانس ۱۱۵ به صدا در امد که از این تعداد 682تماس مزاحمت تلفنی  بوده و 199تماس مشاوره بوده است. تعداد انتقال بیماران کرونایی توسط تکنسین های اورژانس بم 24 مورد می باشد

 رضایت بیش90 درصدی از عملکرد نیروهای عملیاتی اورژانس۱۱۵

درمرداد ماه سال ۹۹اقای فریدون علیپور سرپرست مرکز اورژانس بم با تقدیر از فداکاری مدافعان سلامت و عملکرد پرسنل عملیاتی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی بم ،از رضایت بالای 90درصدی نسبت به نحوه خدمات رسانی پرسنل این مرکز طی تماس ونظر سنجی از دریافت کنندگان خدمات امدادی ،درمانی از این مرکز خبر داد

 

روابط عمومی مرکز اورژانس بم

 


1399/12/06
69