کارگاه آموزشی مدیریت مصرف خون و فراوده ها

کارگاه آموزشی مدیریت مصرف خون و فراوده ها

بیمارستان پاستور دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر دارد کارگاه آموزشی تحت عنوان " مدیریت مصرف خون و فراوده ها"  در سالن امفی تئاتر برگذار نماید.


با توجه به ضرورت برنامه ها ی آموزشی در مباحث بیمارستانی، بیمارستان پاستور دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر دارد کارگاه آموزشی با موضوع "مدیریت مصرف خون و فراوده ها" برگذار نماید، این کارکاه د رتاریخ 97/09/12 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام در دوره میتوانید به سایت آموزش مداوم مراجعه نمایید.

 


1397/08/27
1823