آموزش نسخه نویسی و نسخه پیچی در سامانه تامین اجتماعی برگزار میگردد

آموزش نسخه نویسی و نسخه پیچی در سامانه تامین اجتماعی برگزار میگردد

آموزش نسخه نویسی و نسخه پیچی در سامانه تامین اجتماعی با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در سالن سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم برگزار میگردد


سازمان تامین اجتماعی استان کرمان با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در راستای ارتقا دولت الکترونیک جهت حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای نسخه نویسی و نسخه پیچی برای کلیه پزشکان، داروسازان و کارکنان تصویر برداری پزشکی و آزمایشگاهها در تاریخ 97/10/26 ساعت 10-12 در محل سالن سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم جلسه آموزشی برگزار می نماید 


1397/10/28
836