نظارت کارشناسان بهداشت محیط در ایام ماه مبارک رمضان بر مراکز تولید و عرضه زلوبیا و مواد غذایی

نظارت کارشناسان بهداشت محیط در ایام ماه مبارک رمضان بر مراکز تولید و عرضه زلوبیا و مواد غذایی

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت ریگان،در حاشیه بازدیدکارشناسان بهداشت محیط از واحدهای عرضه زلوبیا و مواد غذایی در این شهرستان مسئول واحد بهداشت محیط اظهار داشت:
برنامه سلامت رمضان با الویت نظارت برمرکز تولید و عرضه زلوبیا،بامیه، موادغذایی اماکن حساس وسامانه های آبرسانی باهدف حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه و کنترل عوامل محیطی در این ایام جهت پیش گیری در بروز مشکلات بهداشتی واپیدمی بیماریهای منتقله از آب و غذا با حضور فعال بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت مجهز به تجهیزات پرتال سنجش اجرا میگردد.1398/02/26
639