بازدید دکتر حشمتی ،مهندس قطبی ومهندس فردوست از بیمارستان ریگان

بازدید دکتر حشمتی ،مهندس قطبی ومهندس فردوست از بیمارستان ریگان

در تاریخ 98/02/31صورت گرفت بازدید دکتر حشمتی مدیر شبکه و مرکز بهداشت شهرستان ریگان ،مهندس قطبی مدیر داخلی بیمارستان پاستور بم و مهندس فردوست مدیر داخلی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی  از قسمتهای مختلف بیمارستان ریگان و پانسیونهای پزشکان 1398/02/31
679