برگزاری جلسه ی هم اندیشی با حضور ریاست بیمارستان

برگزاری جلسه ی هم اندیشی با حضور ریاست بیمارستان

جلسه ی هم اندیشی با پزشکان گروه داخلی با حضور ریاست بیمارستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی بیمارستان پاستور جلسه ی هم اندیشی با حضور ریاست بیمارستان و پزشکان گروه داخلی در تاریخ 27 خرداد ماه 98 در سالن حوزه اداری بیمارستان برگزار شد


1398/03/27
672