هفته جهانی شیر مادر

هفته جهانی شیر مادر

 

توانمند سازی والدین  ، تقویت تغذیه با شیر مادر ، حال و آینده


لیس للصبی لبن خیرمن لبن امه .هیچ شیری برای نوزاد بهتر از شیرمادر نیست. 

 باتوجه به اهمیت شیرمادر ونقش بی بدیل تغذیه باشیرمادر در رشد وتکامل کودکان  هرساله 16-10مردادماه به عنوان هفته جهانی شیرمادر نامگذاری شده است . شعار امسال هفته جهانی ترویج تغذیه باشیرمادر 

"توانمندسازی والدین ،تقویت تغذیه باشیرمادر ،حال وآینده "انتخاب گردیده است. 

یعنی همگی محیطی حمایتی ایجادکنیم که با توانمندسازی والدین تغذیه باشیرمادر راتقویت نماییم . تصمیم زنان برای شیردهی فواید زیادی ازجمله سلامت شیرخوار ،سلامت مادر شیرده ونیز فواید اجتماعی اقتصادی برای جامعه به دنبال دارد. 

دوره زمانی هزار روز اول تولد:از بارداری تا دومین سالگرد تولد کودک بعنوان ایامی حساس وطلایی در زندگی هر فرد شناخته شده ونقش بی نظیری درآینده فرد،اجتماع وکشور دارد. هزار روز طلایی فرصت بی نظیری برای آینده سالم تر وشکوفاتر عرضه می کند. اتفاقاتی که درهر ثانیه این هزار روز برای جنین وکودک رخ می دهد ،اثری حیاتی دارد. دراین مدت تخمک لقاح یافته تبدیل به انسانی می شود که بیش از 70درصد رشد مغزی ،40درصد رشد قدی و25درصد رشد وزنی خود را بدست آورده است. فرصت های این هزار روز در هیچ مرحله دیگری از زندگی تکرار نخواهند شد. دراین هزار روز ،سلامت ،رشد وتکامل ،تغذیه ،آموزش ،ایمنی ومراقبت برای کودک وخانواده وی نقش حیاتی وکلیدی دارند. 

تغذیه مناسب دراین دوره هزار روزه تاثیر عمیقی برتوانایی کودک برای رشد ویادگیری ،سلامت وی وجامعه دارد. شیرخوارانی که از ساعت اول تولد تغذیه باشیرمادر را شروع کرده وچیزی جز شیرمادر از زمان تولد تا 6ماه اول عمرخود دریافت نمی کنند ،بهترین شروع زندگی را خواهند داشت. تغذیه انحصاری باشیرمادر زیربنای بقاوسلامت کودک است به دلیل آنکه تغذیه ای ضروری ،بی نظیری وبدون جایگزین برای رشد وتکامل مغز کودک فراهم کرده و آنان را دربرابر بسیاری ازبیماری های بالقوه تهدیدکننده زندگی حفظ کند وهمچنین دارای اثر حفاظتی در برابر چاقی ودیابت وبرخی دیگر از بیماری های غیرواگیر درحال گسترش در مراحل بعدی زندگی است.


1398/05/13
1369