جلسه آموزشی نگارش، نامه نگاری و گزارش نویسی با حضور پرسنل هسته گزینش

جلسه آموزشی نگارش، نامه نگاری و گزارش نویسی با حضور پرسنل هسته گزینش

جلسه آموزشی نگارش، نامه نگاری و گزارش نویسی با حضور پرسنل هسته گزینش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، به پیشنهاد مدیر هسته گزینش جلسه آموزشی نگارش، نامه نگاری و گزارش نویسی با حضور پرسنل هسته گزینش، توسط استاد ادبیات خانم بیرجندی در هسته گزینش دانشگاه برگزار شد.


1398/05/20
493