استفاده از نتایج تحقیقات در کاهش مشکلات بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بم

استفاده از نتایج تحقیقات در کاهش مشکلات بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بم

کنفرانس آشنایی با آئین اخلاق پرستاری با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد


استفاده از نتایج تحقیقات در کاهش مشکلات بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بم

با همکاری معاونت فن آوری و دانشگاه علوم پزشکی بم  و آموزش مداوم دانشگاه کنفرانس آشنایی با آئین اخلاق پرستاری  روز شنبه مورخ 30 شهریور 98 در سالن اجتماعات بیمارستان پاستور  برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه ارائه نتایج تحقیقات بالینی با تمرکز بر رفع مشکلات بر اساس شواهد علمی معتبر بود.  در این نشست نتایج تحقیقاتی که  توسط پایگاه تحقیقات بالینی  بیمارستان پاستور انجام شده بود با با تمرکز بر موضوع دیسترس اخلاقی کادر خدمات بهداشتی و راهکارهای کاهش آن توسط مدرسین این کارگاه آقای دکتر عباس زاده و خانم دکتر برهانی ارائه گردید.  

در ادامه این جلسه در نشستی صمیمانه  کارکنان دغدغه های خود را که منجر به دیسترس اخلاقی آنها شده است را با رییس دانشگاه ، رییس بیمارستان و مدیر پرستاری بیمارستان در میان گذاشتند و مقرر گردید برای رفع این مشکلات تا جای ممکن چاره اندیشی شود.  

برگزاری این قبیل کارگاهها نوید بخش هدف مند کردن تحقیقات برای حل مشکلات  بالینی و بومی بر اساس شواهد علمی ومعتبر  است.


1398/07/01
775