برگزاری کارگاه آموزشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی و مشاورین مدارس شهرستان ریگان

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی و مشاورین مدارس شهرستان ریگان

به مناسبت هفته سلامت روان صورت گرفت

برگزاری کارگاه آموزشی توسط سر کار خانم سرحدی (مدیر گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد )ویژه معاونین و مربیان پرورشی و مشاورین مدارس شهرستان ریگان1398/07/24
1406