جلسه معاون درمان با پرسنل کلینیک امام رضا (ع)

جلسه معاون درمان با پرسنل کلینیک امام رضا (ع)

جلسه معاون درمان با  پرسنل کلینیک امام رضا (ع)


دکتر خاطره محمدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بم امروز جلسه ای  با پرسنل کلینیک امام رضا (ع) جهت بررسی برخی مسایل در محل معاونت درمان برگزار نمود


1398/08/01
421