برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی جهت پرسنل خدمات کلینیک و بیمارستانهای تابعه 


کارگاه آموزشی بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، کنترل عفونت و آتش نشانی جهت پرسنل خدمات کلینیک و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در محل سالن اجتماعات بیمارستان پاستور برگزار گردید 


1398/08/01
816