جلسه ارزیابی دانشگاهی اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده بهداشت

جلسه ارزیابی دانشگاهی اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده بهداشت


جلسه ارزیابی دانشگاهی اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده بهداشت با حضور ارزیابان دانشگاه از دانشکده بهداشت در تاریخ 98/08/02 در محل دفتر ریس دانشکده بهداشت تشکیل گردید.در این جلسه سنجه های مربوط به اعتبار بخشی دانشکده بهداشت با حضور مسئولین سنجها  بررسی و پیشنهادات و نواقص بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 


1398/09/02
395