بازدید هئیت بورد تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشکده بهداشت

بازدید هئیت بورد تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشکده بهداشت

 

 


اعضای بورد تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کشور جناب اقای دکتر مسعود فردوسی و جناب اقای دکتر محسن بارونی با حضور اعضای گروه از دانشکده بهداشت و گروه مدیریت بازدید به عمل آوردند.در جلسه ای که با حضور کلیه اعضای هئیت علمی گروه تشکیل گردید ابتدا اقای دکتر اکبریان در معرفی دانشگاه و دانشکده و آثار و خدمات آموزشی و پژوهشی و موفقیت های دانشگاه و دانشکده و دانشجویان مطالب خود را بیان کردند. سپس هر کدام از اعضا هئیت علمی به گفتگو با اعضا بورد پرداخته و اساتید محترم بورد بیانات خود را در جهت ارتقا کمی و کیفیتی گروه بیان کردند.

در نهایت ضمن بازدید از دانشکده در جلسه ای با حضور دانشجویان رشته مدیریت مسائل و مشکلات آنان بررسی گردید.

 


1398/09/13
489