کمیته فناوری اطلاعات سلامت با حضور دکتر صالحی ریاست بیمارستان

کمیته فناوری اطلاعات سلامت  با حضور دکتر صالحی ریاست بیمارستان

کمیته فناوری اطلاعات سلامت  با حضور دکتر صالحی ریاست بیمارستان ودیگر اعضا در سالن کنفرانس اداری بیمارستان بر گزار شد1398/11/21
362