آزمون های سراسری پیش کارورزی و علوم پایه به دلیل پیشگیری از ویروس کرونا لغو گردید