برگزيدگان مرحله غربالگری درون دانشگاهی دوازدهمين المپياد علمي دانشجويي اعلام شد